Concurs fotogràfic Ferreries Floreix

19/05/2021
Compartir en Pinterest

Ens complau presentar el CONCURS FOTOGRÀFIC DE FERRERIES FLOREIX, que tindrà lloc a Ferreries el cap de setmana del 28 al 30 de maig. L'exposició serà el divendres i el dissabte i l'entrega de premis el dissabte a les 12.

Les bases son:

 

Bases 4t concurs fotogràfic Ferreries floreix 2021

1. Participants

1.1. Hi podran concórrer totes les persones na- turals o jurídiques que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o lloc de residèn- cia.

2. Característiques de les obres presentades

2.1. Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 fotografies en color o blanc i negre.

2.2. Les fotografies han de ser inèdites.

2.3. La temàtica única estarà dedicada a l’activi- tat: Ferreries floreix, que es farà a Ferreries entre els dies 28, 29 i 30 de maig de 2021, tant si són activitats realitzades al carrer, fotografies dels espais decorats ó d’altres indrets relacionats amb la temàtica de Fer- reries floreix, Les fotografies hauran d’ha- ver estat fetes entre els dies 28, 29 i 30 de maig.

2.4. L’autor de les fotografies té plena llibertat per emprar la tècnica fotogràfica que esti- mi pertinent. Sempre que es respectin les normes de presentació del següent apar- tat.

3. Presentació de les obres

3.1. Les fotografies estaran en format jpg i la seva resolució per a web (72 píxels/polza- da).

3.2. Les obres hauran ser remeses abans de dia 26 de març de 2022, a l’e-mail: concursferreriesfloreix@gmail.com

3.3. Una vegada s’hagi reunit el jurat, s’ha comu nicarà als autors que alguna de les seves obres es finalista, i haurà d’enviar a l’e-mail: concursferreriesfloreix@gmail.com els ar- xius finalistes en format jpg i amb unes mi- des de 42x59,4 cm. i a 200 píxels/polzada.

3.4. A més, s’hi ha d’incloure un arxiu de text amb el nom i cognoms, domicili, localitat, telèfon i correu electrònic de l’autor.

4. Desenvolupament del concurs

4.1. Es formarà un jurat competent que efectua- rà la selecció i qualificació de les obres pre- sentades, sent el seu veredicte inapel·lable.

5. Exposició pública de les obres finalistes i publicació del veredicte

5.1. El Foto Club f/llum muntarà una exposició pública amb les obres presentades. L’expo- sició s’obrirà amb motiu de la celebració de Ferreries floreix 2022.

5.2. El veredicte es donarà a conèixer en el transcurs de l’acte inaugural de l’exposició, en el qual també es lliuraran els premis.

6. Dotació dels premis

6.1. Primer: 200 € Segon: 150 € Tercer: 100 €

7. Obra premiada

7.1. Les obres premiades quedaran en propie- tat del Foto Club f/llum, el que es reserva tots els drets de reproducció i exposició so- bre elles.

8. Acceptació

8.1. L’organització podrà fer ús de les fotografies guanyadores per promocionar aquest con- curs, i en activitats com a publicacions, tríp- tics, exposicions, contingut web, etc.

En qualsevol cas, els drets d’autor de les fo- tografies seguiran sent del fotògraf.

8.2. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, podrà ser resolta per la co- missió organitzadora.

8.3. La participació en aquest concurs supo- sa l’acceptació íntegra de les seves bases.

8.4. L’organització es queda el dret per a resol- dre qualsevol qüestió imprevista.

Compartir en Pinterest

Concurs fotogràfic Ferreries Floreix

19/05/2021

Ens complau presentar el CONCURS FOTOGRÀFIC DE FERRERIES FLOREIX, que tindrà lloc a Ferreries el cap de setmana del 28 al 30 de maig. L'exposició ...

Leer más

Taller fotogràfic gratuït amb n'Ana Capó

16/06/2021

Aquest dissabte 19 començará es nou taller de na Ana Capó VITAMINES FOTOGRÀFIQUES en es local des fotoclub.  

Leer más